Menu

Regulamin

Regulamin Serwisu wirtualny agent 24

 obowiązuje od dnia 16 kutego 2017r.

 

Definicje:

 1. Serwis – strona internetowa pod adresem http://wirtualnyagent24.pl wraz podstronami
  i aplikacjami, czyli zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, tworzący internetowe biuro ogłoszeń odnośnie nieruchomości.
 2. Usługodawca (i Administrator) - Wirtualny Agent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zs. 40-145 Katowice, ul. M. Karłowicza 11A/9, nadane nr NIP:6342868294, Regon:364846551, zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach, VIII Wydział KRS pod nr:626417 kapitał zakładowy:10.000zł.
 3. Klient - przedsiębiorca, osoba prawna oraz jednostka nieposiadająca osobowości prawnej z Rzeczpospolitej Polskiej lub osoba fizyczna pełnoletnia korzystająca z Serwisu.
 4. Oferta Serwisu -  publikacja, wsparcie i zarządzanie ogłoszeniami bezpośrednimi sprzedaży oraz wynajmu nieruchomości na współpracujących portalach internetowych, pośrednictwo i doradztwo w zakresie sprzedaży oraz wynajmu nieruchomości. Zawiera usługi odpłatne i bezpłatne. Są to usługi pozbawione wad prawnych oraz dopuszczone do obrotu na terenie Polski.
 5. Ogłoszenie - czasowo udostępnione Klientowi wirtualne miejsce w Serwisie umożliwiające sporządzenie oferty sprzedaży lub wynajmu nieruchomości oraz publikację tej oferty na objętych ofertą portalach ogłoszeniowych.
 6. Portal ogłoszeniowy – wszystkie serwisy, portale i strony internetowe, na których zostanie opublikowane Ogłoszenie po spełnieniu warunków wymaganych do publikacji.
 7. Konto - to wydzielona przestrzeń pamięci w Serwisie opisana unikalnymi: loginem (adres
  e-mail) i hasłem, dostępna wraz z systemem umożliwiającym najwygodniejsze korzystanie z Serwisu. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Klient ma obowiązek zachowania danych dostępowych w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Każdy Klient ma prawo do utworzenia jednego Konta. Konto jest bezpłatne. Klient ma prawo do zgłoszenia żądania usunięcia swojego Konta w każdym czasie.
 8. Regulamin – zbiór zasad i warunków korzystania z Oferty Serwisu przez Klientów. Określa prawa i obowiązki Usługodawcy i Klientów. Językiem Regulaminu jest język polski, prawem właściwym – prawo polskie. Regulamin udostępniany są nieodpłatnie, na trwałym nośniku - celem zapoznania się z jego treścią lub ich utrwalenia i wydruku. Akceptacja Regulaminu oraz dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na stronie internetowej Serwisu. Akceptacja Regulaminu jest konieczna dla korzystania z Serwisu. Regulamin wraz z przepisami prawa polskiego w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Klienta, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i dowolnym zakresie. Klienci zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu na stronie internetowej albo podczas logowania na Konto i zapewniona im będzie możliwość akceptacji lub odrzucenia nowej treści Regulaminu, co wiąże się z usunięciem istniejącego Konta, ale z zachowaniem możliwości przeglądania Serwisu, w przypadku odrzucenia nowej treści Regulaminu. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość usług zamawianych z Oferty Serwisu. W przypadku płatnych usług zmierza do zawarcia z Usługodawcą cywilnoprawnej umowy zlecenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 10. Podstawa prawna: obowiązujące prawo polskie, w szczególności Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.), Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827), Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004, nr 171, poz. 1800 z późn.zm.), Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.).
 11. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie materiałów i danych pochodzących
  z Serwisu lub jego składników podlega ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.) i jest bez pisemnej zgody Usługodawcy – bezwarunkowo zabronione.

 

Korzystanie z Oferty Serwisu.

 1. Serwis świadczy usługi za pośrednictwem Internetu poprzez Serwis, aplikację „wirtualny agent” i Portale ogłoszeniowe. Aktualny zakres i opis Oferty Serwisu znajduje się na stronie http://wirtualnyagent24.pl/jak-to-dziala.html
 2. Usługi Serwisu obejmują aktualnie:
 1. wsparcie przy redagowaniu Ogłoszenia,
 2. zamieszanie przygotowanych przez Klientów ogłoszeń na Portalach ogłoszeniowych,
 3. konsultacja dokumentów nieruchomości online i pocztą elektroniczną,
 4. proponowanie online wzorów umów dostosowanych do zapotrzebowania Klienta,
 5. negocjacje warunków i terminów prezentacji nieruchomości,
 6. pomoc podczas finalizacji transakcji wg zapotrzebowania Klienta.
 1. Przeglądanie ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie jest bezpłatne.
 2. Złożenie Zamówienia na usługi Serwisu wymaga rejestracji online w Serwisie. Podczas rejestracji Klient tworzy Konto oraz składa oświadczenie o akceptacji Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Klient podczas rejestracji ma bezwarunkowy obowiązek podania danych kompletnych, zgodnych z prawdą i ze stanem faktycznym. Podczas rejestracji Klient może złożyć wniosek o wystawienie faktury VAT.
 3. W przypadku wyboru usługi pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości Serwis generuje dla Klienta umowę w postaci pliku do wydruku i podpisu, gdzie stronami są Właściciel Serwisu i Klient. Umowę po wydruku i podpisaniu należy odesłać na adres Właściciela Serwisu w dwóch egzemplarzach. Właściciel Serwisu po weryfikacji odeśle Klientowi podpisaną umowę.
 4. Klient zobowiązuje się podczas korzystania z Serwisu do bezwarunkowego przestrzegania  przepisów obowiązującego prawa oraz postanowień Regulaminu.
 5. Ogłoszenie można przesłać do Serwisu po wypełnieniu (bezwarunkowy obowiązek podania danych kompletnych, zgodnych z prawdą i ze stanem faktycznym) formularza online pod adresem http://wirtualnyagent24.pl/oferta/dodaj.html
 6. Serwis w związku z publikacją Ogłoszeń pobiera opłaty wg aktualnego cennika znajdującego się na stronie internetowej: http://wirtualnyagent24.pl/oferta/dodaj.html
 7. Płatności za usługi odpłatne przekazywać można bezpośrednio Usługodawcy na konto bankowe 55 1140 2004 0000 3602 7634 3155 lub skorzystać z systemu płatności online PayU (udostępniany przez PayU S.A.), regulaminy i zasady ochrony prywatności: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania
 8. Publikacja Ogłoszenia odbywa się po otrzymaniu płatności za jeden z poniższych okresów rozliczeniowych wg ww. cennika, tj.
 1. 1 miesiąc, to 30 dni kalendarzowych;
 2. 3 miesiące, to 90 dni kalendarzowych;
 1. Po przyjęciu i opłaceniu Zamówienia zawierana jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną między Usługodawcą i Klientem.
 2. Serwis udostępnia Klientowi możliwość publikowania Ogłoszeń na współpracujących Portalach ogłoszeniowych. Zarządzanie i wybór usług z Oferty Serwisu odbywa się odbywa się poprzez Konto.
 3. Po upływie okresu opłaconego lub po usunięciu Ogłoszenia przez Klienta, ogłoszenie jest wycofywane z Portali ogłoszeniowych. Klient w każdej chwili może zgłosić Ogłoszenie do ponownej publikacji poprzez Konto.
 4. Ogłoszenia zamieszczone przez Klientów poprzez Serwis maja charakter informacyjny
  i nie stanowią oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.).
 5. W ramach funkcjonowania Serwisu, przygotowywania i publikacji Ogłoszenia, to Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zgodność treści Ogłoszenia ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu Ogłoszenia.

 

Zakres odpowiedzialności Usługodawcy w związku ze świadczeniem usług.

 1. Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie daje gwarancji na ukazywanie się Ogłoszenia na niektórych Portalach ogłoszeniowych. Usługę zamieszczenia Ogłoszenia Klient i Usługodawca uznają za wykonaną zgodnie z Zamówieniem po ukazaniu się tego Ogłoszenia, przesłanego do realizacji przez Klienta na minimum 50% Portalach ogłoszeniowych. (Usługodawca wyjaśnia, że dokładna ilość portali akceptujących Ogłoszenie uzależniona od rodzaju tego Ogłoszenia. Niektóre z Portali ogłoszeniowych przyjmują tylko Ogłoszenia najmu, inne tylko sprzedaż gruntów i jest to czynnik zmienny niezależny od  Usługodawcy.)
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak publikacji niektórych elementów Ogłoszenia, co wynika z różnic w stosowanym  oprogramowaniu przez Portale  ogłoszeniowe.
 3. Usługodawca dokłada starań, aby sukcesywnie zwiększać ilość Portali ogłoszeniowych objętych Ofertą Serwisu, a Klient nie będzie z tego tytułu ponosić żadnych dodatkowych kosztów.
 4. Usługodawca nie ma obowiązku wysyłania Klientowi odnośników do Ogłoszeń publikowanych przez Portale  ogłoszeniowe.
 5. Usługodawca ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Serwisu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji usług.
  W związku z powyższym, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu Serwisu, wynikające z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu
  i oprogramowania. Prace związane z rozbudową Serwisu nie mają wpływu na opublikowane Ogłoszenia i są one podczas przerw technicznych widoczne. Usługodawca w razie wystąpienia przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zmodyfikuje  odpowiednio w miarę możliwości czas wyświetlania Ogłoszeń.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszeń publikowanych za pośrednictwem Serwisu.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy ceną wskazaną w Ogłoszeniu, a rzeczywistą ceną, określoną w umowie sprzedaży czy wynajmu między Klientem a osobą trzecią.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu sposobu wykonania, bądź też niewykonania przez Klienta obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy sprzedaży czy wynajmu nieruchomości, lub świadczenia usług, zawartej między Klientem a osobą trzecią.
 9. Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie kontroluje wiarygodności Klientów  zamieszczających Ogłoszenia oraz nie bierze udziału w sporach powstałych między Klientem a osobą trzecią, a wszelkie spory dotyczące treści Ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą.
 10. Usługodawca nie gwarantuje, że ogłoszenie zostanie niezwłocznie usunięte z Portali ogłoszeniowych, z uwagi na ograniczenia techniczne niezależne od Usługodawcy,
  a związane z działaniem systemów informatycznych oraz aplikacji Portali ogłoszeniowych
  i ich ograniczeniami.
 11. Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niezgodnych z Regulaminem lub prawem polskim działań Klientów lub osób trzecich.
 12. Usługodawca dokłada należytej staranności, aby weryfikować dane zawarte w Ogłoszeniach oraz podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań Klientów.
 13. Usługodawca nie odpowiada za niedostosowanie przez Klienta systemu informatycznego urządzenia końcowego do wymagań systemu informatycznego Serwisu, w szczególności konfiguracji komputera albo przeglądarki internetowej. Serwis ma charakter responsywny.

 

Pouczenie odnośnie prawa do odstąpienia od umowy.

               Na podstawie obowiązującego prawa polskiego Klient, który zawarł ze Usługodawcą  umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie – w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed jego upływem. Termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się, gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Wskazane prawo odstąpienia dotyczy sprzedaży konsumenckiej, czyli  stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Usługodawca wykonuje w pełni usługi za wyraźną zgodą Klienta, który jest informowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

Zapisy uzupełniające.

 1. Umowę o korzystanie z usług Serwisu można rozwiązać:
 1. za porozumieniem Usługodawcy i Klienta,
 2. z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia,
 3. Klient może rozwiązać umowę jednostronnie w przypadku braku akceptacji zmiany ceny usług Serwisu lub istotnych zmian w Regulaminie,
 4. w uzasadnionych przypadkach, związanych np. z nieterminowymi płatnościami lub regularnym naruszaniem Regulaminu przez Klienta, Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz zablokowania dostępu do Serwisu z danego adresu IP.
 1. Klienci posiadają prawo do składania reklamacji dotyczących oferty i działania Serwisu.
 2. Ewentualną reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres Usługodawcy lub poprzez formularz kontaktowy online http://wirtualnyagent24.pl/kontakt.html  Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres Reklamującego, także e-mail, zakres reklamacji, szczegóły reklamacji, podpis Reklamującego.
 3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, informując Reklamującego o swojej decyzji w sprawie reklamacji pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Koszty reklamacji ponosi Usługodawca.
 4. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie w Ogłoszeniach, na Koncie w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Usługodawcy, a także przekazywanie za ich pośrednictwem materiałów i treści sprzecznych z obowiązującym prawem polskim, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i „netykietą”; materiałów i treści: wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych i erotycznych, powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nawołujących i nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, rasizm i nagannych moralnie. W razie stwierdzenia takiego przypadku Usługodawca niezwłocznie zawiadomi odpowiednie organy ścigania.
 5. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie w Ogłoszeniach, na Koncie, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Usługodawcy ogłoszeń: erotycznych, towarzyskich i matrymonialnych, a także niedozwolonych przez polskie prawo reklam: hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub zabronionych środków o podobnym działaniu, leków na receptę oraz innych zabronionych prawem polskim lub międzynarodowym.
 6. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie w Ogłoszeniach, na Koncie, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Usługodawcy linków do stron zewnętrznych zawierających materiały wymienione powyżej.
 7. Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie materiałów i danych uzyskanych od Usługodawcy lub za pośrednictwem Serwisu  dotyczących i obejmujących Klientów lub inne osoby fizyczne lub prawne w celach komercyjnych, w szczególności działania  polegające na wysyłaniu niechcianej informacji handlowej.
 8. Zabronione bezwarunkowo są wszelkie działania naruszające prywatność lub dobra osobiste  Klientów i  Usługodawcy.
 9. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń względem umieszczonych
  w Serwisie przez Klienta treści, Klient, który je opublikował, jest zobowiązany do
  złożenia w formie pisemnej oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni o posiadaniu praw autorskich do tych materiałów i potwierdzeniu udzielenia zgody na ich umieszczenie na oraz ich wykorzystanie zgodne z Regulaminem.
 10. W przypadku udowodnienia przez osobę trzecią roszczeń względem umieszczonych przez Klienta treści objętych prawem autorskim, zostaną one niezwłocznie i bezwarunkowo usunięte z Serwisu.
 11. Klient dokonując Zamówienia, niniejszym udziela Usługodawcy bezpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo lub terytorialnie licencji na korzystanie z treści umieszczonych przez Klienta w Serwisie wraz z prawem do dokonywania zmian, modyfikacji lub albo przeróbek w zakresie nienaruszającym ich oryginalnej treści i formy oraz nieobniżającym jakości pierwotnego przekazu, na następujących polach eksploatacji:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w wybranych przez Usługodawcę częściach – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką cyfrową;
 2. w zakresie rozpowszechniania treści w całości lub w wybranych przez Usługodawcę   częściach w sposób inny niż określony powyżej, tj. poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie  w całości lub w wybranych przez Usługodawcę częściach w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, np. w Internecie.
 1. Usługodawca jest uprawniony także do udzielania sublicencji osobom trzecim, na co Klient wyraża zgodę.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie
  i dowolnym zakresie. Klienci zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu na stronie internetowej albo podczas logowania na Konto i zapewniona im będzie możliwość ustosunkowania się do planowanych zmian w terminie przynajmniej 14 dni przed wejściem ich w życie. Żadna zmiana Regulaminu nie działa wstecz.
 3. Wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu oraz powstałe w związku z wykonywaniem umów pomiędzy Usługodawcą a Klientami będą rozstrzygane przez powszechny sąd właściwy rzeczowo i miejscowo wg odpowiednich przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.).
 4. W sytuacji wątpliwości i pytań zalecamy skorzystać z formularza kontaktowego: http://wirtualnyagent24.pl/kontakt.html lub adresu poczty elektronicznej: biuro@wirtualnyagent24.pl

 

Polityka ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych

Serwisu wirtualny agent 24

wersja: 1, obowiązuje od dnia 10 kutego 2017r.

 

 1. Niniejszą treść należy łączyć z aktualną Polityką  cookies Serwisu.
 2. Usługodawca, który jest również Administratorem Danych Osobowych (spółka prawa handlowego) zabezpiecza w sposób ciągły prywatność Klientów oraz zgodne
  z obowiązującym prawem polskim przetwarzanie danych osobowych.
 3. Niniejszą treść wprowadzamy na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800 z późn.zm.).
 4. Polityka ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych zawiera zasady zbierania
  i przetwarzania informacji o Klientach, w tym ich danych osobowych, obowiązujące podczas korzystania z Serwisu. Podanie jakiejkolwiek danej lub przekazanie zbioru danych – w tym danych osobowych – jest w Serwisie świadome i dobrowolne. Dane Klientów nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu (publikacja, wsparcie i zarządzanie ogłoszeniami dot. nieruchomości, obsługa sprzedaży usług płatnych Serwisu, informacja handlowa drogą elektroniczną) oraz zakresu udzielonej przez Klientów zgody. Nie przekazujemy danych lub zbioru danych – w tym danych osobowych, osobom trzecim, bez wyrażonej w postaci jawnej zgody osób przekazujących te dane.
 5. Na potrzeby Serwisu przetwarzane są następujące dane osobowe w celach: publikacja, wsparcie i zarządzanie ogłoszeniami dot. nieruchomości, obsługa sprzedaży usług płatnych Serwisu, informacja handlowa drogą elektroniczną): imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, nr PESEL, nr telefonu, adres e-mail, nadto dane z ksiąg wieczystych i dane płatności. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie tak długo, w jakim istnieje cel, dla którego zostały pozyskane lub przekazane. Wykorzystywanie adresów IP służy diagnostyce serwera i połączeń online z Serwisem.
 6. Usługodawca zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.), w szczególności Klientom przysługuje bezwarunkowe prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Usługodawca stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności: zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabezpiecza dane przed przejęciem przez osobę nieuprawnioną, zabezpiecza dane przed przetwarzaniem z naruszeniem prawa
  i zabezpiecza dane przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 7. Serwis zawiera linki pozwalające odwiedzać inne strony internetowe, np. sieci/serwisy społecznościowe. Jeżeli link taki zostanie użyty do opuszczenia Serwisu, to jednocześnie należy zaakceptować fakt, iż Usługodawca nie ma żadnej kontroli nad zawartością stron zewnętrznych. Nie jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i danych osobowych podczas odwiedzania stron zewnętrznych. Strony te posiadają własne zasady (polityki) prywatności, z którymi należy się zapoznać.
 8. Płatności za usługi odpłatne obsługiwane są przez system płatności online PayU (udostępniany przez PayU S.A.), regulaminy i zasady ochrony prywatności: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania
 9. Informacje kontaktowe Klientów są wykorzystywane wyłącznie do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia na usługę). Nadto Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości, np. informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu lub zmiany w Regulaminie lub marketing usług Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientami za ich zgodą za pomocą poczty elektronicznej oraz poprzez zamieszczanie informacji w Serwisie.
 10. Usługodawca respektuje prawa autorskie oraz prawa właścicieli do zastrzeżonych symboli albo znaków towarowych.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej treści w każdym czasie
  i dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem, iż zmiany nigdy nie będą obowiązywały wstecz. W przypadku wprowadzenia zmian, będą one ogłoszone online, aby można było się z nimi zapoznać i do nich ustosunkować w czasie przynajmniej 14 dni przed ich wejściem w życie.
 12. W sytuacji wątpliwości i pytań odnośnie Polityki ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Serwisu wirtualny agent 24 zalecamy skorzystać z formularza kontaktowego: http://wirtualnyagent24.pl/kontakt.html